Rekrutacja


I. Zasady rekrutacji dzieci do żłobka na ul. Smoluchowskiego na okres 3.X.2016 – 31.VIII.2017

1. Do rekrutacji przystępują dzieci urodzone od 1 stycznia 2014 r. do 15 maja 2016 r. (mające ukończone co najmniej 20 tygodni w dniu 3 października 2016 r.) mające miejsce zamieszkania1 na terenie miasta Wrocławia:

• rodzic/prawny opiekun dziecka, które aktualnie korzysta z usług żłobka (publicznego lub niepublicznego z dofinansowaniem Miasta) nie może brać udziału w rekrutacji

• rekrutacja odbywa się na podstawie uzyskanej liczby punktów rekrutacyjnych

• liczba punktów rekrutacyjnych jest sumą wartości punktowych kryteriów zaznaczonych we wniosku

• punkty za spełnianie kryteriów zostaną naliczone, gdy: – zaznaczono we wniosku kryteria, które dziecko spełnia – dostarczono do wybranego żłobka wydrukowany, wypełniony i podpisany przez rodzica/prawnego opiekuna protokół wraz z odpowiednimi dokumentami – sprawdzono i zatwierdzono w żłobku treść protokołu

• w przypadku uzyskania równorzędnej sumy punktów rekrutacyjnych, do żłobka na wolne miejsca w grupie zostaną przyjęte najwcześniej urodzone dzieci rekrutowane do danej grupy wiekowej.

II. Punktacja w procesie rekrutacji obejmuje następujące kryteria:

1. Kryteria obligatoryjne (dostępu): – zamieszkanie¹ dziecka wraz z rodzicem/prawnym opiekunem na terenie Wrocławia – wiek dziecka – dzieci urodzone od 1 stycznia 2014 r. do 15 maja 2016 r. (mające ukończone co najmniej 20 tygodni w dniu 3 października 2016 r.).

2. Kryteria dodatkowe – w przypadku liczby kandydatów spełniających kryteria dostępu, przekraczającej liczbę miejsc w danym żłobku :
L.p.                           Kryteria dodatkowe                           Wartość
punktowa

1. Wielodzietność rodziny dziecka(2)               200

2. Niepełnosprawność dziecka(4)                     200

3. Niepełnosprawność jednego z rodziców/prawnych opiekunów dziecka(4)        200

4. Niepełnosprawność obojga rodziców/prawnych opiekunów dziecka(4)             200

5. Niepełnosprawność rodzeństwa dziecka(4)                                                            200

6. Samotne wychowywanie dziecka w rodzinie (3)                                                    200

7. Objęcie dziecka pieczą zastępczą(5)                                                                         200

8. Dziecko, którego oboje rodzice/prawni opiekunowie albo rodzic samotnie wychowujący dziecko pracują/pracuje lub studiują/studiuje w trybie dziennym lub prowadzą/prowadzi gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność gospodarczą.                                                          50

9. Dziecko, którego tylko jeden z rodziców/prawnych opiekunów pracuje lub studiuje w trybie dziennym lub prowadzi gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność gospodarczą. 20

10. Dziecko, którego przynajmniej jeden z rodziców/prawnych opiekunów lub rodzic samotnie wychowujący dziecko złożył roczne zeznanie podatkowe PIT za 2015 r. lub deklarację opodatkowania na rok 2016 w urzędzie skarbowym we Wrocławiu, w tym za pośrednictwem płatnika (nie dotyczy osób rozliczających się w Pierwszym Urzędzie Skarbowym we Wrocławiu) 30

11. Zgłoszenie jednocześnie do tej samej placówki dwojga lub więcej dzieci lub zgłoszenie dziecka posiadającego rodzeństwo korzystające z usług danego żłobka, do którego złożono protokół zgłoszenia (nie dotyczy dzieci, których rodzeństwo kończy edukację w żłobku w 2016r.)        10

12. Udział w rekrutacji na rok opiekuńczy 2016/2017 w okresie od 25.05.2016 do 08.06.2016 r na miejsca współfinansowane (w żłobkach publicznych lub niepublicznych) przez Gminę Wrocław potwierdzony zaświadczeniem o nieprzyjęciu dziecka do żłobka z powodu braku miejsc       5

Na potrzeby rekrutacji przyjmuje się definicje:

1. Zamieszkanie1 :

a) zamieszkanie potwierdzone zameldowaniem stałym

b) zamieszkanie potwierdzone zameldowaniem czasowym na dzień 13.09.2016 r.

c) zamieszkanie potwierdzone innym dokumentem

2. Wielodzietność rodziny dziecka2 – oznacza to rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci

3. Samotne wychowanie dziecka w rodzinie3 – oznacza to wychowanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba, że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem

4. Niepełnosprawność4 – niepełnosprawność potwierdzona orzeczeniem o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczeniem równoważnym w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.) (art. 20t ust. 2 pkt 1b ustawy o systemie oświaty)

5. Piecza zastępcza5 – objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 575, z późn. zm.) (art. 20t ust. 2 pkt 1d ustawy o systemie oświaty)

Dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów:

• zamieszkanie – dowód osobisty (do wglądu), zaświadczenie potwierdzające meldunek stały lub czasowy na dzień 13.09.2016 r. dotyczące rodziców/prawnych opiekunów oraz dziecka, inny dokument potwierdzający zamieszkanie, np. umowa najmu, umowa kupna lokalu mieszkalnego

• oświadczenie (art. 20t ust. 2 pkt 1a i 2 ustawy o systemie oświaty) – w przypadku kryteriów: wielodzietność, złożenie rocznego zeznania podatkowego PIT, zgłoszenie do tej samej placówki dwojga lub więcej dzieci lub zgłoszenie dziecka posiadającego rodzeństwo korzystające z usług danego żłobka, do którego złożono protokół zgłoszenia

• praca/studia rodziców/prawnych opiekunów – zaświadczenie z zakładu pracy o zatrudnieniu; w przypadku samozatrudnienia – aktualny wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji i Działalności Gospodarczej; zaświadczenie z uczelni zawierające informację o stacjonarnym systemie studiów; zaświadczenie z gminy o prowadzeniu gospodarstwa rolnego lub nakaz płatniczy potwierdzony przez gminę

• samotne wychowywanie dziecka – prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem (art. 20t ust. 2 pkt 1c ustawy o systemie oświaty)

• niepełnosprawność – orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.) (art. 20t ust. 2 pkt 1b ustawy o systemie oświaty)

• piecza zastępcza – dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 575, z późn. zm.) (art. 20t ust. 2 pkt 1d ustawy o systemie oświaty)

• udział w rekrutacji na rok opiekuńczy 2016/2017 w okresie od 25.05.2016 do 08.06.2016 r – zaświadczenie o udziale w rekrutacji na miejsca współfinansowane (w żłobkach publicznych lub niepublicznych) przez Gminę Wrocław na rok opiekuńczy 2016/2017 w okresie od 25.05.2016 do 08.06.2016 r. i o nieprzyjęciu dziecka do żłobka z powodu braku miejsc Dokumenty potwierdzające stan zdrowia dziecka w zakresie: – alergii pokarmowej – zaświadczenie od lekarza alergologa

UWAGA: Oświadczenia potwierdzające spełnianie kryteriów składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia” UWAGA: W przypadku nie przedstawienia wymaganych dokumentów potwierdzających spełnianie danych kryteriów komisja rekrutacyjna, rozpatrująca wnioski nie uwzględnia kryterium, które nie zostało potwierdzone

III. Wypełnienie wniosku –„Protokołu ze zgłoszenia dziecka do żłobka na rok 2016/2017”

Zał. Nr 1 – „Protokół ze zgłoszenia dziecka do żłobka na rok 2016/2017” – plik do pobrania w formacie doc. ze strony http://www.wroclaw.pl/files/zlobki/23Zasady_rekrutacji_zlobki.publ_niepubl_2016.2017.wrzes.czar_.pdf

„Protokół ze zgłoszenia dziecka do żłobka na rok 2016/2017” składa się tylko w jednym żłobku. Złożenie „Protokołów” w więcej niż w jednym żłobku niepublicznym z miejscami dofinansowanymi przez Miasto Wrocław będzie skutkowało wykluczeniem z rekrutacji

• wydrukować wniosek i wypełnić ręcznie lub wypełnić elektronicznie

• wpisać nazwę i adres wybranego żłobka (wniosek można złożyć tylko w 1 placówce)

• wpisać dane dotyczące dziecka i rodziców/prawnych opiekunów

• zaznaczyć kryteria, które dziecko spełnia

• wniosek złożyć w żłobku, do którego rodzic/opiekun prawny rekrutuje dziecko wraz z wymaganymi dokumentami.

IV. Harmonogram rekrutacji do żłobków na okres od 03.10.2016 do 31.08.2017 r.

Rekrutacja                           Terminy                       Zadania

od 05.09.2016 do 13.09.2016 r. Pobieranie „Protokołu ze zgłoszenia dziecka do żłobka na rok 2016/2017” (załącznik nr 1) ze stron www.bip.um.wroc.pl, www.wroclaw.pl oraz w żłobkach (z zestawienia wolnych miejsc w żłobkach niepublicznych z miejscami dofinansowanymi przez Miasto)

od 05.09.2016 do 13.09.2016 r. – w godz. 10.00 do 15.00 poniedziałek, środa, czwartek, piątek, – w godz. 12.00-17.00 wtorek Przyjmowanie „Protokołów ze zgłoszenia dziecka do żłobka na rok 2016/2017” przez kierowników, Dyrektorów żłobków lub osoby upoważnione oraz weryfikacja wniosków 19.09.2016 r. o godz. 13.00 Ogłoszenie wyników rekrutacji poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń znajdującej się w danym żłobku listy dzieci przyjętych do żłobka

od 20.09.2016 do 29.09.2016 Podpisywanie umów z rodzicami/prawnymi opiekunami na rok żłobkowy 2016/2017

30.09.2016 r. godz. 10.00 Lista dzieci przyjętych do żłobka w podziale na grupy

UWAGA:

1. Dzieci aktualnie korzystające z usług żłobka (urodzone po 1 stycznia 2014 r.) nie biorą udziału w rekrutacji.

2. Przypominamy, że „Protokół ze zgłoszenia dziecka do żłobka na rok 2016/2017” składa się tylko w jednym żłobku niepublicznym, z zestawienia wolnych miejsc w żłobkach niepublicznych z miejscami dofinansowanymi przez Miasto Wrocław. Złożenie „Protokołu ze zgłoszenia” w więcej niż jednym żłobku niepublicznym – będzie skutkowało wykluczeniem z rekrutacji.

3. Kolejność zgłoszeń nie stanowi kryterium kwalifikacyjnego. Wszelkich informacji dotyczących rekrutacji dzieci na rok żłobkowy 2016/2017 udzielają Kierownicy, Dyrektorzy oraz osoby upoważnione w żłobkach (tel. w zestawieniach zbiorczych).

Podstawa prawna:

• Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2016 r. poz. 157)

• Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r., poz. 2156 z późn. zm.)

W przypadku jakichkolwiek pytań lub trudności w wypełnieniu wniosku prosimy o telefon do żłobka – chętnie pomożemy tel. 883 225 025